Disclaimer

Content van derden

1.1 – MijnDoc.nu bevat applicaties, bestanden, gegevens en/of materialen en diensten van derden en/of links naar websites van derden zoals van de deelnemende zorginstellingen en/of medisch diagnostische centra bevat (hierna te noemen “Content van Derden”) bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button. De opname of aanwezigheid van Content van Derden op MijnDoc.nu impliceert niet dat Connect4Care deze Content van Derden heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Connect4Care is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, volledigheid en werkwijze van Content van Derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van MijnDoc.nu.


1.2 – Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.


Aansprakelijkheid

2.1 – Voor zover wettelijk toegestaan sluit Connect4Care, waaronder in dit verband mede wordt verstaan de aan Connect4Care gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van MijnDoc.nu of een andere aan MijnDoc.nu gekoppelde website of applicatie.


2.2 – Onverminderd het voorafgaande zal Connect4Care meer in het bijzonder in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: – handelingen door de gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door de op MijnDoc.nu geplaatste informatie; en/of – door zorgverleners genomen beslissingen en of gegeven adviezen ingegeven door de MijnDoc.nu geplaatste informatie en/of – de onmogelijkheid MijnDoc.nu te gebruiken; en/of – het feit dat bepaalde informatie op MijnDoc.nu onjuist, onvolledig of niet actueel is; en/ofde manier waarop gebruikers gebruik maken van de door Connect4Care geleverde diensten en/of apparatuur en aanverwante voorzieningen.


2.3 – IndienConnect4Care als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming niettemin aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Connect4Care is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Connect4Care verricht en/ of het gebruik van MijnDoc.nu.


2.4 – Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van Connect4Care voor opzet en/of grove schuld van Connect4Care uit te sluiten.